Podmienky spotrebiteľskej súťaže

„FJALLRAVEN v BRATISLAVE“

(„Podmienky“)

 

A. Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom spotrebiteľskej súťaže s názvom „FJALLRAVEN v BRATISLAVE" („Súťaž") je spoločnosť ARCTIC FOX SK, s.r.o. (so sídlom Zúgov 10649/2, 940 02 Nové Zámky, IČ 51466996, IČ DPH SK2120714992) („Spoločnosť") ktorá pripravili nasledujúce podmienky spotrebiteľskej súťaže („Podmienky súťaže"), ktoré budú priebežne aktualizované a nahrávané v priebehu celej Súťaže na oficiálne webové stránky www.fjallraven-slovensko.sk/sutaz

B. Účel a prijatie podmienok

Účelom týchto Podmienok súťaže je definovať podmienky účasti v Súťaži, ako aj výber víťazov. Prijatie týchto Podmienok súťaže je zásadné pre prehlásenie o účasti v Súťaži. Prijatím Podmienok súťaže každý účastník automaticky a neodvolateľne súhlasí so všetkými Podmienkami súťaže a žiadny ďalší krok alebo vyhlásenie o jeho / jej súhlase nie je vyžadovaný. Všetky Podmienky súťaže sú považované za podstatné a tvoria jeden neoddeliteľný celok.

C. Predmet Súťaže

Spoločnosť, organizuje Súťaž, ktorá sa začne v piatok 25. mája 2018 o 00:01 (miestneho času) a bude uzavretá v nedeľu 3. júna 2018 v 23:59. Celkovo budú vybraní dvanásti (12) víťazi, pričom získajú nasledovné ceny:

  1. 500 EUR voucher na nákup oblečenia FJALLRAVEN platny do 31.12.2018
  2. 250 EUR voucher na nákup oblečenia FJALLRAVEN platny do 31.12.2018
  3. 10 x batoh re Kanken Bratislava

Spoločnosť vyzýva účastníkov Súťaže, aby sa odfotili pre fotostenou FJALLRAVEN, ktora je situaovaná na výklade predajne  FJALLRAVEN v Auparku, Bratislava. Tuto fotografiu umiestnili na Instagram s #fjallravenbratislava  a ľubovoľných # s turistickou, či výletovou témou (ako napr. #turistika, #výlet).

Každý účastník môže predložiť len jednu predpoveď, ktorá sa rovná jednej účasti v Súťaži. Viacnásobná účasť je zakázaná. Akékoľvek porušenie tejto podmienky bude mať za následok zrušenie účasti v Súťaži.

Všetci účastníci, ktorí umiestnia fotografiu s príslučnými # na Instagram, budú zahrnutí do žrebovania s nárokom na Výhru.

Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za falošné alebo chybné uvedenie údajov účastníkov.

D. Právo zúčastniť sa Súťaže a príslušné kroky

Účastníkom Súťaže sa môže stať každá plnoletá fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá splní podmienky účasti uvedené v ustanovení C, a ktorá je pre účasť v Súťaži dostatočne svojprávna.

Zo Súťaže sú vylúčení:

  1. Maloletí
  2. Osoby, ktoré neakceptovali Podmienky súťaže
  3. Zamestnanci Spoločnosti
  4. Zamestnanci všetkých pridružených firiem Spoločnosti
  5. Príbuzní vyššie uvedených zamestnancov (c), (d) až do druhého stupňa a ich manželia/manželky.

            E. Čas konania Súťaže

Súťaž bude prebiehať v termíne od 25. 05. 2018 do 03. 06. 2018.

Registrácia do Súťaže bude platná od 25. mája 00:01 hod do 03. júna 23:59 hod.

            F. Žrebovanie

Žrebovanie sa uskutoční dňa 04. 06. 2018 v sídle spoločnosti ARCTIC FOX SK, s.r.o.  a pre žrebovanie bude použitý internetový nástroj http://www.random.org/. Spoločnosť si ponecháva právo zmeniť deň a čas žrebovania na základe predchádzajúceho oznámenia na oficiálnych stránkach Súťaže.

Žrebovaním budú vybraní dvanásti víťazi, z ktorých každý má nárok na cenu podľa poradia v žrebovaní a traja náhradníci. Mená víťazov a náhradníkov budú zverejnené na oficiálnych webových stránkach Súťaže www.fjallraven-slovensko.sk/sutaz dňa 11. 06. 2018.

            G. Výhercovia a Výhra

Každý z víťazov bude kontaktovaný cez Instagram, verejným vyhlásením víťazov a ich označením. Víťazi si môžu nárokovať svoju Výhru okamžitou odpoveďou prostredníctvom DM na Instagrame, a to do piatich (5) dní od oznámenia. Ak uplynie uvedená päťdňová lehota bez odpovede z ich strany, Spoločnosť bude kontaktovať prvého náhradníka v poradí. V prípade, že nedôjde k akejkoľvek komunikácii so žiadnym z víťazov, či náhradníkov, v rámci stanoveného časového obdobia, bude Výhra zrušená. Každý víťaz získa svoju Výhru vyzdvihnutím v predajni. Výhra bude výhercovi odovzdaná po predložení občianskeho preukazu na pokladni v danej predajni. Víťazi môžu byť v akejkoľvek fáze konania, aj pri samotnom získaní Výhry, vylúčení z nasledujúcich dôvodov:

- V prípade, že plne neprijmú tieto Podmienky súťaže, ktoré sú považované za podstatné.

- V prípade, že ich účasť nespĺňa žiadne z kritérií uvedených v odseku D.

- V prípade, že predložili nepravdivé údaje.

Výhra je špecifická, osobná a nesmie byť vymenená, či nahradená inou. Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za Výhru, okrem jej odovzdania výhercovi.

Po ukončení Súťaže a odovzdaní Výhry každému z víťazov, ako je popísané vyššie, prestáva existovať akýkoľvek záväzok Spoločnosti. Spoločnosť nemá voči účastníkom žiadny iný záväzok.

H. Záväzky Spoločnosti

Účasť v Súťaži vyžaduje prístup účastníkov k internetu na vlastnom technickom zariadení. Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť, ak z dôvodov mimo jej kontroly alebo z dôvodov vyššej moci (orientačne sa môže jednať o problémy alebo technické dysfunkcie týkajúce sa: webu cez telefónne linky, on-line počítačových systémov, servera alebo poskytovateľa, počítačových komponentov, softvéru, nemožnosti prijímať dáta kvôli nedostatku miesta v pamäti alebo kvôli technickým problémom, či preťaženiu internetu, alebo kvôli kombinácii týchto faktorov, ukončenia pripojenia k internetu, zavírenia počítačovými vírusmi, nezákonnými aktivitami alebo zásahmi tretích strán, podvodného konania) prevod údajov v kontexte Súťaže je oneskorený alebo úplne zlyhá. Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za žiadosti o účasť, ktoré neboli prijaté. Každé rozhodnutie Spoločnosti týkajúce sa záležitostí Súťaže bude konečné a nebude zohľadňovať žiadne podnety účastníkov. Spoločnosť nezodpovedá za žiadne priame alebo nepriame straty, poplatky a náklady, ktoré môžu vzniknúť z ukončenia spojenia, dysfunkcie, či meškania, alebo z dôvodu skutkovej situácie, či právneho postavenia Výhry Súťaže.

       I. Práva duševného vlastníctva

Spoločnosť si vyhradzuje právo reklamou spropagovať akúkoľvek skutočnosť súvisiacu so Súťažou, ako je odovzdanie cien atď. Účastníci a víťazi, ktorí sa zúčastňujú Súťaže, automaticky, výslovne a bezvýhradne súhlasia s tým, že ich fotografie môžu byť použité Spoločnosťou spolu s nahrávkami ich slovných prejavov a všetkými rozhlasovými, televíznymi alebo internetovými vyhláseniami ich mena, alebo všeobecne akýmikoľvek verejnými vyhláseniami, či deklaráciou ich mena, a poskytujú Spoločnosti povolenie používať ich fotografie, video záznamy, plagáty apod. na propagačné účely bez predchádzajúcej komunikácie s nimi, bez akéhokoľvek iného súhlasu vyžadovaného ich menom (samotnou účasťou v tejto Súťaži je súhlas udelený) a bez akéhokoľvek iného finančného alebo iného nároku, ktorý sa objaví v ich mene.

Tento propagačný akt nie je financovaný, udelený alebo spravovaný, či inak spojený so žiadnymi sociálnymi médiami. Údaje účastníkov sú poskytované iba Spoločnosti s vylúčením akejkoľvek inej tretej strany.

       J. Ochrana osobných údajov

Súťaž sa riaddi Nariadeniem Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

0 ks
Košík: 0,00
0 ks